Praca zdalna "od kuchni"

Jesteś tu:
Praca zdalna

Praca zdalna "od kuchni"

 

Praca zdalna na polecenie

Pracodawca może wydać Ci polecenie przejścia na pracę zdalną, jednak będzie mogła ona odbywać się tylko w tych dwóch przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika, nie jest czasowo możliwe, z powodu działania siły wyższej.

Aby pracownik mógł być skierowany na pracę zdalną musi jednak złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe, jak i zarówno techniczne do wykonywania takiej pracy.  W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Odwołanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę musi nastąpić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem!

 

Kto nie może wykonywać pracy zdalnej?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, w przypadku, gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj danej pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca powinien poinformować pracownika w formie papierowej, bądź elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dot. pracy zdalnej przez pracownika.

Praca zdalna nie obejmuje również prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

 

Kto może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Praca zdalna, a właściwie sam wniosek o nią, MUSI być zaakceptowany, w kilku określonych przypadkach. Dzieje się tak m.in., gdy składa go:

 • pracownica w ciąży,
 • pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy w pracy zdalnej obowiązują jakieś zasady?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u danego pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – dzieje się to w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Porozumienie to powinno zwierać określone elementy. Są to:

 • określenie grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na danym stanowisku pracy;
 • zasady kontroli wykonywania pracy pracownika przebywającego na pracy zdalnej;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych sprzętów.

Pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty pracy zdalnej pracownika!

Ustawa mówi w tym przypadku o zapewnieniu niezbędnych narzędzi pracy, ich instalację, serwis, konserwację, a nawet koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER