Środowisko pracy

Jesteś tu:

ŚRODOWISKO i MEDYCYNA PRACY

 

Stała kontrola warunków pracy, przy współpracy z laboratoriami badawczymi

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166)
§ 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Opis usługi

Przy współpracy z Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, realizujemy wszystkie usługi związane z badaniem środowiska pracy zarówno te objęte akredytacją PCA oraz te nieobjęte jak:
- Pomiary warunków mikroklimatu,
- Pomiary stężenia pyłu,
- Pomiary emisji hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych,
- Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego,
- Pomiary hałasu,
- Ocena ergonomii stanowiska pracy.


Prowadzenie dla pracodawców rejestru czynników szkodliwych

Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:
• rodzaju tych czynników oraz ich właściwości;
• procesów technologicznych i ich parametrów;
• wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów;
• środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania;
• organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy;
• rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.
Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, zwany 'rejestrem'. W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późniejszymi zmianami), właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rejestry oraz karty przechowywane są przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
Pracodawca wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów.

 

Wydatek energetyczny

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 279).
2. Kodeks Pracy Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
Opis usługi
Spośród kilku metod określenia energii użytej do wykonania pracy najbardziej popularną jest metoda chronometrażowo-tabelaryczna Lehmanna. Jest to metoda szacunkowa wykorzystująca dane kosztu energetycznego poszczególnych pozycji i czynności oraz czasu ich trwania w ciągu dnia pracy. Opiera się na wynikach badań wskazujących, że wykonywanie tych samych czynności roboczych przez różne osoby wymaga takiego samego wydatku energetycznego. Metoda ta nie jest uciążliwa dla osób badanych i nie zakłóca przebiegu pracy w porównaniu z metodami opartymi na badaniu zmian parametrów fizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim podczas pracy. Zaletą tej metody jest dokonanie oceny bez wpływu na przebieg czynności pracownika. Błąd w ocenie, jeśli jest ona dokonywana przez osoby z doświadczeniem, jest niewielki i możliwy do zaakceptowania w badaniach o charakterze praktycznym.

 

 

Dobór środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej

Podstawa prawna
Kodeks Pracy Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Opis usługi
Każdy pracodawca musi chronić życie i zdrowie swoich pracowników. W tym celu zobowiązany jest stosować kompleksowe metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Należą do nich wszystkie możliwe środki, które pomogą w zmniejszeniu poziomu zagrożenia, tak aby zagrożenia te osiągnęły dopuszczalne wartości. Każdy pracodawca może w tym celu zastosować środki administracyjno-organizacyjne, prawne oraz techniczne.

Pierwszeństwo tu zawsze mają Środki Ochrony Zbiorowej, są to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.
Środki Ochrony Indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy. Środki Ochrony Indywidualnej to odzież ochronna (np. ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku) oraz środki ochrony kończyn (ochraniacze stóp, obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.), głowy (głównie hełmy), twarzy i oczu, m.in. okulary ochronne, słuchu (nauszniki, wkładki przeciwhałasowe itp.), układu oddechowego, izolujące cały organizm, (np. kombinezony gazoszczelne, środki chroniące przed upadkiem z wysokości).
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez wyposażenia go w środki ochrony indywidualnej niezbędne na danym stanowisku pracy.
Środki ochrony indywidualnej stanowią własność pracodawcy i dostarczane są pracownikowi nieodpłatnie.
Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.
Pracownik zobowiązany jest używać przekazane środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania.

 

Pomoc podczas kontroli organów nadzoru jak PIP, PIS, PSP, ZUS, itp.

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIS) jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny radiacyjnej,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Państwowa Straż Pożarna (PSP) jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W ramach obsługi BHP oferujemy reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru tj. PIP, PIS, PSP.

 

Medycyna pracy 


Służba medycyny pracy utworzona jest w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących. Systematyczna kontrola zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania służące ocenie zdrowia pracujących ukierunkowanej na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy.
Opis usługi:
Do przeprowadzenia badań profilaktycznych konieczne jest skierowanie z zakładu pracy oraz dowód osobisty pacjenta.

W ramach współpracy z naszymi klientami pomagamy w koordynacji wykonania badań, w sposób dogodny dla pacjentów.

W ofercie:
- badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników,
- badania do pracy na wysokości (wysokościowe),
- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia),
- badania kierowców (świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy),
- badania psychologiczne kierowców (psychotesty),
- zaświadczenia lekarskie dla uczniów i studentów,
- porady z zakresu lekarskiego prawa pracy

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER