Usługi BHP

Jesteś tu:

USŁUGI BHP:

1. Pełny nadzór BHP lub przejęcie obowiązków służby BHP,
2. Nadzór i koordynacja BHP na budowach,
3. Obsługa BHP firm Handlowych, Produkcyjnych, Usługowych,
4. Obsługa BHP Instytucji, Placówek Oświatowych i Opiekuńczych,
5. System Zarządzania BHP,
6. Coroczna analiza stanu BHP w firmie,
7. Ocena zgodności zakładu pracy z przepisami BHP,
8. Oceny Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
9. Sporządzanie instrukcji stanowiskowych, BHP, maszyn i urządzeń, IBWR,
10. Dokumentacja Powypadkowa.

 

Poniżej pełny opis naszych usług.

 

 

1. Pełnienie obowiązków służby BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP:
• w zakładzie pracy liczącym do 10 albo do 50 pracowników i jednocześnie jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca sam może pełnić zadania służby BHP pod warunkiem, że ma ukończone odpowiednie szkolenie lub powierzyć te zadania jednemu z zatrudnionych pracowników (osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje)
• jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej niż 50 pracowników to pracodawca powinien powierzyć te zadania jednemu z zatrudnionych pracowników (osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje) lub podpisać umowę ze specjalistą spoza zakładu
• w przypadku zatrudniania załogi przekraczającej 100 osób pracodawca tworzy odrębną komórkę BHP
• w firmie liczącej ponad 600 osób należy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby na każdych 600 pracowników.

Kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu zadań służby oraz regulacje dotyczące szkoleń z zakresu bhp określają rozporządzenia wykonawcze.

 W przypadku braku kompetentnych pracowników, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy Kodeks pracy Art. 23711 §4 ust. 6

Zakres obowiązków służby BHP:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
9. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.
19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
▪ podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
▪ podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Podstawa prawna
Kodeks pracy Art. 23711 § 1, 2 i 4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 220§ 1 kodeksu karnego - niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 283 Odpowiedzialność z zakresu bhp § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

2. Nadzór i koordynacja BHP na budowach i inwestycjach

Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac zarówno na poziomie Inwestora, Generalnego Wykonawcy jak i firmy podwykonawcze. Oferujemy pomoc przy realizacji projektów budowlanych krajowych ale i zagranicznych w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzone są szczegółową analizą zagrożeń, pomocą przy tworzeniu planu BIOZ oraz wdrożenie systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika Budowy oraz pracowników firm podwykonawczych.
Opis usługi koordynator bhp na budowie / inwestycji:
• Objęcie terenu budowy / inwestycji całościowym nadzorem,
• Udział w przygotowaniu planu BIOZ oraz monitoring jego zmian,
• Przygotowanie IBWR oraz
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
• Kontrola przestrzegania zasad i przepisów BHP
• Weryfikacja dokumentacji BHP przekazanej przez podwykonawców
• Szkolenia wstępne/wprowadzające BHP na budowę
• Koordynacja prac firm podwykonawczych w zakresie BHP
• Codzienne raportowanie klientowi stwierdzonych nieprawidłowości oraz stanu realizacji usunięcia tych nieprawidłowości

Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym ale również drogowym

 

3. Obsługa BHP firm Handlowych, Produkcyjnych, Usługowych

Obsługa BHP firm: Handlowych, Produkcyjnych, Usługowych
W związku z obowiązkami w dziedzinie BHP nałożonymi na pracodawców a określonych w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach ministerialnych, wyszliśmy naprzeciw tworząc ofertę usług pozwalającą odciążyć właścicieli firm aby mogli skupić się tylko na właściwym prowadzeniu swoich biznesów i celów.
Zarówno czas, forma i koszt każdej współpracy jest ustalany indywidualnie, zapraszamy do kontaktu.

Opis usługi

I. SZKOLENIA BHP:
▪ szkolenia wstępne pracowników,
▪ szkolenia okresowe dla:
a) pracodawców pełniących zadania służby BHP,
b) osób kierujących pracownikami,
c) pracowników administracyjno-biurowych,
d) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
e) pracowników inżynieryjno-technicznych
▪ szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,
▪ szkolenia ppoż. dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie,
▪ szkolenia specjalistyczne, np. szkolenia w zakresie organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości, szkolenia dla hakowych/sygnalistów.

II. PROWADZENIE DOKUMENTACJI:
• sporządzanie analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
• opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,
• sporządzanie dokumentacji powypadkowej pracowników,
• sporządzanie regulaminu pracy oraz szczegółowych procedur tematycznych,
• okresowe analizy stanu bhp,
• monitorowanie terminów obowiązkowych szkoleń i badań pracowników,
• przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,
• opracowanie dokumentacji DTR.

III. KONTROLE:
• przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
• pisemne informowanie o stwierdzonych zagrożeniach w dziedzinie BHP oraz wnioskowanie o ich usunięcie,
• zgłaszanie pracodawcy wniosków dotyczących wymogów BHP i przeciwpożarowych (PPOŻ), do opracowanych planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy odnoszących się do BHP i

P.POŻ,
• uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do BHP oraz ich opiniowanie,
• informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy,
• współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w zakładzie pracy,
• legalizacja oraz serwis podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnice, hydranty, węże gaśnicze,
• pomiary środowiska pracy,
• nadzór nad firmami zewnętrznymi przeprowadzającymi prace remontowe, konserwacyjne na terenie zakładu pracy,

Na specjalne zapotrzebowanie klienta możemy zapewnić kontakt i obsługę w języku angielskim.
Szkolenia BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej prowadzone są przez naszych specjalistów BHP i PPOŻ oraz ratowników na terenie zleceniodawcy z wykorzystaniem: własnych prezentacji multimedialnych, filmów video, fantomów, metod używania gaśnic w tym praktyczne pokazy gaszenia pożarów, oraz innych dostępnych narzędzi dydaktycznych.
Indywidualne oferta cenowa świadczonych usług jest negocjowana a zależna jest np. od wielkości przedsiębiorstwa, odległości od naszej firmy ale też od liczby zatrudnionych pracowników i zastanego stanu BHP i PPOŻ.

 

4. Obsługa BHP Instytucji, Urzędów i Placówek Oświatowych

W związku z szeregiem obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Kodeksie Pracy, Karcie Nauczyciela oraz innych przepisach branżowych prowadzimy szeroką ofertę usług pozwalających na ich realizację.

Opis usługi
Kompleksowa obsługa obejmuje:
• szkolenia wstępne i okresowe,
• szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,
• szkolenie dla kierowników wycieczek - dedykowane dla nauczycieli i opiekunów,
• szkolenia PPOŻ. dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie,
• zasady organizacji wycieczek i imprez szkolnych,
• dokumentacja wycieczki,
• zalecane normy bezpieczeństwa
• przeciwwskazania
• wypełnianie i archiwizacja karty wycieczki lub imprezy masowej,
• prowadzenie dokumentacji:
- sporządzanie analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
- opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej pracowników i uczniów,
- sporządzanie regulaminu pracy oraz szczegółowych procedur tematycznych,
- okresowe analizy stanu bhp,
- monitorowanie terminów obowiązkowych szkoleń i badań pracowników.

KONTROLE:
▪ doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
▪ przeprowadzanie kontroli bhp, w tym identyfikacja zagrożeń na terenie placówek,
▪ sporządzanie raportów po obowiązkowych przeglądach placówek z uwzględnieniem oceny stanu bhp,
▪ współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w placówce.
Szkolenia BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej prowadzone są przez naszych specjalistów BHP i PPOŻ oraz ratowników na terenie zleceniodawcy z wykorzystaniem: własnych prezentacji multimedialnych, filmów video, fantomów, metod używania gaśnic w tym praktyczne pokazy gaszenia pożarów, oraz innych dostępnych narzędzi dydaktycznych.
Indywidualne oferta cenowa świadczonych usług jest negocjowana a zależna jest np. od wielkości przedsiębiorstwa, odległości od naszej firmy ale też od liczby zatrudnionych pracowników i zastanego stanu BHP i PPOŻ.


5. System zarządzania BHP

Podstawa prawna
Pomocne w tworzeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są wytyczne zawarte w normach:
1. Polska Norma (PN)-N 18001:2004,
2. Norma BS OHSAS (Occupational health and safety management systems) 18001:2007.
3. ISO 45001:2018 – nowa norma dotycząca zarządzania BHP
W dniu 12 marca 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004. Jednocześnie wraz z publikacją nowej normy wyznaczono 3 letni okres przejściowy (licząc od daty oficjalnej publikacji nowej normy) na dostosowanie do nowych wymagań. W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP zgodny z wymaganiami PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001 i pragną utrzymać jego ważność, powinny do 11 marca 2021 r. dokonać procesu przejścia /migracji funkcjonującego w organizacji systemu na nową normę ISO 45001. Po tym okresie kończy się ważność certyfikatów dla wymienionych wyżej norm. Dodatkowo należy wspomnieć, iż data 11 marca 2021r. jest terminem, do którego cały proces certyfikacji wraz z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności musi zostać zakończony.

Opis usługi

Księga systemu zarządzania opisuje podstawowe elementy składowe systemu wdrożonego na potrzeby realizacji planu przystosowania warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do wymaganych standardów w przedsiębiorstwie, na budowie, czy też innym przedsięwzięciu biznesowym. W ramach podejmowanych działań, realizowane są przedsięwzięcia angażujące wszystkich uczestników procesu budowlanego. System Zarządzania BHP jest skierowany do przedsiębiorstw, których celem jest zapewnienie długotrwałego zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa dla personelu w nim uczestniczącego.

Korzyści wynikające z wprowadzenia Systemu zarządzania BHP:
1. Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.
2. Zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.
3. Ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami.
4. Podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale pracowników.
5. Poprawa kultury bezpiecznej pracy przez zwiększenie świadomości i motywację.
6. Stała kontrola nad wypełnianiem obowiązków prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
7. Kreowanie korzystnego wizerunku w środowisku klientów, dostawców, władz oraz inwestorów.

Podstawową zasadą działania normy ISO 45001 jest cykl PDCA: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (ang. Plan – Do – Check – Act). Norma ISO 45001 pomaga Organizacji w osiągnięciu zamierzonych wyników w zakresie systemu zarządzania BHP poprzez wdrożoną politykę BHP i cele uwzględniające wymagania prawne oraz informacje o ryzyku BHP. Norma została opracowana z zamiarem stosowania jej w każdej Organizacji, niezależnie od wielkości, profilu działalności, biorąc pod uwagę różne czynniki (geograficzne, kulturowe, społeczne). Celem ISO 45001 jest wspieranie i promowanie dobrych praktyk w dziedzinie BHP, przy zachowaniu równowagi z potrzebami ekonomicznymi.

Zasadnicze zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:
• uwzględnienie kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;
• uwzględnienie w planowaniu systemu zarządzania BHP ryzyk i szans odnoszących się zarówno do pracowników, innych stron zainteresowanych, jak i do samej organizacji (np. naruszenie reputacji, wpływ na ciągłość działania);
• zwiększenie roli przywództwa oraz znaczenia zarządzania BHP poprzez integrację z procesami biznesowymi (np. projektowania i rozwoju, zaopatrzenia, zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu);
• rozszerzenie wymagań dotyczących komunikacji;
• większy nacisk na planowanie zmian m.in. poprzez przegląd ich konsekwencji;
• partycypacja pracowników w odniesieniu do: mechanizmów ich konsultacji i uczestnictwa; identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka; działań mających na celu kontrolowanie zagrożeń i ryzyka; identyfikacje wymagań kompetencyjnych, potrzeb szkoleniowych, szkoleń i ich ewaluacji; określanie informacji, które muszą być zakomunikowane i jak należy to zrobić; określenie środków kontrolnych i ich efektywne wykorzystanie, badanie wypadków i niezgodności oraz określanie działań korygujących;
• włączenie pracowników w konsultacje dotyczące: określenia potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych; ustanowienia polityki BHP; przypisania organizacyjnych ról, obowiązków, zakresów odpowiedzialności i uprawnień; określenia sposobu spełniania wymogów prawnych i innych wymagań; określenia celów BHP; określenia stosowanych elementów nadzoru w stosunku do podwykonawców; ustalenia, co należy monitorować, mierzyć i oceniać; planowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania programów audytów, zapewnienia procesu ciągłego doskonalenia;
• uwzględnienie struktury (numeracja rozdziałów i układ wymagań) innych norm ISO, co jest ułatwieniem dla Organizacji, która posiada więcej niż jeden system zarządzania.

 

6. Coroczna analiza stanu BHP w firmie - Audyt BHP

Podstawa prawna
Ocena stanu bhp powinna być przygotowana przez pracownika służby bhp lub specjalistę spoza zakładu. Powyższy obowiązek wynika z § 2. 1. pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opis usługi
Oprócz wymogu formalnego Ocena Stanu BHP to również propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Przez ocenę dokonuje się porównania stanu bezpieczeństwa w zakładzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazanie ewentualnych nieprawidłowości. Analiza stanu BHP w firmie jest audytem przestrzegania przez pracodawcę wymogów prawnych zarówno wobec siebie i pracowników firmy.
Celem kontroli jest pozyskanie informacji o tym jak przestrzegane są przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Elementem ważnym przeprowadzonej kontroli jest zebrany materiał, który w celu bardziej efektywnego monitorowania warunków pracy powinien być prowadzony i przekazany pracodawcy w formie pisemnej.

 

7. Ocena zgodności zakładu pracy z przepisami BHP

Podstawa prawna
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) do zakresu działania służby bhp należy m.in.:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
- przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

Celem kontroli jest pozyskanie informacji o tym jak przestrzegane są przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elementem ważnym przeprowadzonej kontroli jest zebrany materiał, który w celu bardziej efektywnego monitorowania warunków pracy powinien być prowadzony w formie pisemnej.

Kontrola warunków pracy powinna w szczególności dotyczyć:
- stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylających i innych wpływających na warunki pracy,
- oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach oraz oświetlenia na stanowiskach pracy;
- stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym spełniania wymagań dotyczących oceny zgodności, wyposażenia w osłony i inne środki zabezpieczające pracowników obsługujących maszyny i urządzenia,
- oceny ochrony pracowników przed działaniem materiałów i procesów technologicznych niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
- zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości osoba wykonująca zadania służby bhp jest uprawniona do:
- niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
- wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,
- występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp.

 


8. Oceny Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy

Podstawa prawna
Ustawa Kodeks pracy art. 226 (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Opis usługi

RYZYKO ZAWODOWE jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy a co za tym idzie, każdy pracodawca musi:
- ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
- informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Każdy pracownik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ma na celu:
1. Identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy,
2. Wdrożenie działań eliminujących lub minimalizujących zagrożenia,
3. Zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody analizy ryzyka zawodowego:
1. Metoda wg polskiej normy PN-N-18002
2. Metoda przy pomocy wskaźnika ryzyka Risc Score
3. Metoda wstępnej analizy zagrożeń (tzw. Metoda PHA)
4. Metoda przy pomocy analizy bezpieczeństwa pracy (tzw. Metoda JSA)

W ramach świadczonych usług zaproponujemy Państwu odpowiednią metodę oceny ryzyka zawodowego. Uwzględniającą czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Zidentyfikujemy wszystkie zagrożenia aby poddając je analizie móc zaproponować rozwiązania techniczne oraz organizacyjne eliminujące lub przynajmniej minimalizujące ryzyko do ryzyka akceptowalnego na danym stanowisku pracy.


 

9. Sporządzanie instrukcji IBWR, BHP i stanowiskowych

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 2374 § 3 K.P. pracownik jest powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych

§2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Instrukcje BHP - każdy pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.
- Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie stanowiska pracy w każdym przedsiębiorstwie muszą posiadać instrukcje stanowiskowe BHP, które powinny zawierać procesy technologiczne i kolejne etapy wykonywania prac na danym stanowisku pracy. Instrukcje powinny także opisywać zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników na określonych stanowiskach. Szczegółowo opisują bezpieczny sposób obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, bezpieczne użytkowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia pracowników, sposobu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku w miejscu pracy, lub ewakuacji w przypadku pożaru lub zagrożenia życia.

Instrukcje powinny być pisane w sposób prosty zrozumiały dla każdego pracownika, wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, każdy podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników przed przystąpienie do wykonywanych przez nich robót.
Instrukcja ma na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, powinno się sporządzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Obowiązek sporządzenia IBWR, spoczywa na wykonawcy a więc de facto na kierowniku robót lub pracodawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.


10. Dokumentacja Powypadkowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz.870)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jej dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237 poz. 2015)

Opis usługi
W zależności od okoliczności wyróżniamy następujące wypadki:

  • wypadki przy pracy – lekkie, ciężkie, śmiertelne, zbiorowe.
  • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy.
  • wypadki w drodze do i z pracy.

Każde zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego lub świadka nakłada na pracodawcę obowiązek jego zbadania i udokumentowania, a w szczególności:
1. Podjęcia wszelkich środków eliminujących lub ograniczających zagorzenie.
2. Zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.
3. Powiadomienia przy wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym państwowej inspekcji pracy i prokuratury.
4. Powołania komisji powypadkowej celem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zatem gdy pracodawca otrzyma informację o wypadku przy pracy, powołuje zespół wypadkowy, który w protokole powypadkowym ustala w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i czy w ocenie zespołu zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy. Zespół może nie tylko dokonywać oględzin miejsca wypadku i badać stan urządzeń przy których pracował pracownik, ale może również wysłuchać świadków zdarzenia. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy.

W przypadku, gdy między członkami zespołu powypadkowego wystąpią rozbieżności, o treści protokołu decyduje pracodawca. Zespół ma obowiązek zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu przed zatwierdzeniem przez pracodawcę i pouczenia o prawie wniesienia „uwag i zastrzeżeń”. Poszkodowany może skorzystać z prawa do wglądu do akt związanych z postępowaniem i sporządzać z nich kopie, odpisy, notatki itp. Prawo to przysługuje również członkom rodziny poszkodowanego w wypadku śmiertelnym.
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat.

Oferujemy w ramach świadczenia usługi przeprowadzenie postępowania powypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie pełnej dokumentacji obejmującej:
1. Protokołów powypadkowych.
2. Kart wypadku.
3. Wyjaśnień poszkodowanych i informacji od świadków.
4. Kart Z-KW dla GUS.
5. Na wniosek poszkodowanego sporządzenie niezbędnej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Podejmiemy się również weryfikacji i korekty dokumentacji powypadkowej, dokończenia przerwanego lub zawieszonego postępowania. Zapewniamy wsparcie przy realizacji ustalonych wniosków i działań profilaktycznych zamykających postępowanie powypadkowe dla pracodawców.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER