Usługi przeciwpożarowe

Jesteś tu:

USŁUGI PPOŻ.:

• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
• Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• Plany ewakuacyjne budynków
• Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
• Stałe nadzory ppoż
• Okresowe przeglądy ppoż
• Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ppoż
• Przygotowanie obiektów do odbiorów ppoż
• Konserwacja, legalizacja oraz dystrybucja gaśnic
• Pomiary wydajności hydrantów

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Opis usługi
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Obowiązek opracowania Instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikach obiektu.

• obiekty dla których wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

budynki użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.);

budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki);

hale produkcyjne;

hale magazynowych;

budynki inwentarskie.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem;

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych;

sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych;

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia;

sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami; 

wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję; 

plany obiektów oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem przede wszystkim wymiarów, występującej gęstości obciążenia ogniowego, podziału na strefy pożarowe, kategorii zagrożenia ludzi, warunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, odległości od budynków sąsiednich, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, lokalizacji stref zagrożonych wybuchem, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów pożarowych oraz dojazdów pożarowych.

Oferujemy Państwu opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (BIP) jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych, Państwowej Straży Pożarnej wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od charakterystyki obiektu, profilu prowadzonej działalności, rodzaju i ilości substancji palnych oraz lokalizacji zakładu pracy.


Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Opis usługi
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji.
Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata,
a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Dwuletnią okresową aktualizację należy także odnotować, nawet jeśli warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmieniły się.
Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. zakresu wprowadzonych zmian lokalizacji obiektu.


Plany ewakuacyjne budynków


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Opis usługi
Plany ewakuacji przedstawia w sposób graficzny warunki ewakuacji: drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, punkty zbiórki, rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego, lokalizacja pomieszczeń, itp.
Obowiązek sporządzania i wywieszania planów ewakuacyjnych dotyczy:

publicznych i niepublicznych szkół i placówek (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)

muzeów (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia).

W pozostałych obiektach plany ewakuacyjne są integralną częścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i nie ma obowiązku ich wywieszania.

Zaletą wywieszania planów ewakuacji w obiektach jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez:

łatwość orientacji w budynkach o dużej powierzchni i skomplikowanym rozkładzie pomieszczeń,
ułatwienie dotarcie do określonego punktu przez osoby niebędące stałymi użytkownikami obiektu,
dostarczenie informacji dotyczących usytuowanie sprzętu przeciwpożarowego.

W ramach nawiązania współpracy opracowujemy przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz dodatkowych elementów systemu ppoż.

Ponadto na życzenie klienta wykonujemy plany ewakuacyjne obiektu zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzonych braków proponujemy ich usunięcie zapewniając wymagane oznakowanie lub sprzęt ppoż. Plany ewakuacyjne zapewniamy w formie elektronicznej oraz papierowej zgodnie z życzeniem Klienta.


Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Opis usługi
Przed rozpoczęciem prac w pomieszczeniach lub strefie zagrożenia wybuchem pracodawca powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, opracowany na podstawie oceny ryzyka wybuchem.
Proponuje się trzy częściową formę dokumentu:
Część 1 „Informacje ogólne” zawierająca następujące elementy:

oświadczenia pracodawcy,

wykaz stref wraz z identyfikowanymi źródłami zapłonu,

informacje o terminach przeglądu stosowanych środków ochronnych oraz ich opis.

Część 2 „Informacje szczegółowe” zawierająca następujące elementy:

wykaz substancji chemicznych o własnościach palnych, stosowanych, wytwarzanych lub będącymi półproduktami w przedsiębiorstwie w ilościach mogących być palnym składnikiem atmosfery wybuchowej, wraz z ich charakterystyką,

opis procesu/ów i miejsc pracy, w których są stosowane wyszczególnione substancje palne, ocenę ryzyka,

przewidywane scenariusze wybuchu atmosfery wybuchowej i skutków wybuchu,

zastosowane środki w celu zapobiegające wybuchowi i zmniejszającej jego skutki.

Część 3 „Informacje i dokumenty uzupełniające” zawierająca następujące elementy:

szkic usytuowania stref zagrożonych wybuchem,

opis zastosowanej metody oceny ryzyka,

dokumenty, które były niezbędne do sporządzenia DZPW lub wykaz dokumentów ze wskazaniem miejsca ich przechowywania.

Z opracowanym i zatwierdzonym dokumentem należy zapoznać wszystkich pracowników pracujących na stanowiskach pracy znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem oraz nadzór techniczny, technologiczny/produkcyjny w danym przedsiębiorstwie.

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od charakterystyki obiektu, profilu prowadzonej działalności, rodzaju i ilości substancji palnych oraz liczby pracowników.

 

Stały nadzór PPOŻ.

Podstawa prawna
Zgodnie z Art. 2091 § 1 pkt 2 znowelizowanego Kodeksu Pracy oraz Dyrektywą Rady 89/391/EWG pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szczegóły dotyczące wymagań określa Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Opis usługi
Oferujemy Państwu stały nadzór nad warunkami oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Podpisując umowę o stałej współpracy do Państwa firmy zostanie przydzielony opiekun z kwalifikacjami Inspektora ppoż.

W ramach sprawowanej opieki oferujemy:

stały nadzór ppoż,

cykliczne kontrole stanu zabezpieczeń ppoż,

sporządzanie raportów i sprawozdań pokontrolnych,

przeglądy gaśnic oraz innego sprzętu podręcznego,

badania wydajności hydrantów, 

szklenia pracowników z ochrony ppoż, 

przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, 

cykliczna weryfikacja i ocena dokumentacji ppoż, 

współpraca z kierownictwem i zarządem firmy, 

reprezentowanie pracodawcy przed organami PSP.


Okresowe przeglądy ppoż

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719).

Opis usługi

Okresowe przeglądy ppoż powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu, urządzeń lub wykonawcy instalacji ppoż, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Okresowych przeglądów ppoż dokonują w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na stan urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Przegląd należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w normach. Kontroli dotyczą takie elementy jak:
• wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy,
• oznakowanie ewakuacyjne,
• oznakowanie przeciwpożarowe,
• instrukcja pożarowa obiektu,
• stan techniczny suchych pionów i hydrantów,
• dojazd do obiektu dla służb pożarniczych,
• składowanie materiałów łatwopalnych,
• stan techniczny systemów alarmowych.
Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektu jest udokumentowane w postaci raportu ze wskazaniem odstępstw od obowiązujących przepisów i wymagań prawnych.

Oferujemy Państwu profesjonalne przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektu. Nasi specjaliści sporządzą dla Państwa raport ze wskazaniem odstępstw od obowiązujących przepisów i wymagań prawnych.


Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i PPOŻ.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).
PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa.
PN-N-01256-2:1992 (Pn-92/N-01256/02) Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe.

Opis usługi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić odpowiednie wyposażenie w sprzęt ppoż i właściwe oznakowanie zarówno urządzeń gaśniczych jak i dróg ewakuacji.

Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne i ppoż zapewnia:

szybką i bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem,
łatwe zlokalizowane sprzętu gaśniczego, 
swobodny dostęp do sprzętu gaśniczego.

Częstotliwość wymiany znaków:
kiedy dojdzie do uszkodzenia nawierzchni znaku,
kiedy wystąpią znaczne zarysowania,
kiedy znak bezpieczeństwa straci swoje właściwości fotoluminescencyjne (świecenia w ciemności).
Oferujemy Państwu profesjonalne, zgodne z polskimi normami, wytyczenie oraz odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne ciągów komunikacyjnych oraz umieszczenie wymaganych tablic i znaków przeciwpożarowych. Oznakowanie odbywa się na podstawie przygotowanego przez naszych specjalistów planu oznakowania oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Pomagamy w doborze znaków spełniających wymagania norm: PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02.

Przygotowanie obiektów do odbiorów PPOŻ.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póź. zm).
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Zwane dalej rozporz. w sprawie ochrony p.poż.
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

Opis usługi
Każdy obiekt nowo wybudowany oraz obiekt istniejący po rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania musi być podany procedurze odbioru przez Państwową Straż Pożarną.
Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych związanych z odbiorem ppoż obejmuje:

sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe,

ocena wykonania uzyskanych odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych i ochrony przeciwpożarowej, 

sprawdzenie wymaganych prawem świadectw dopuszczenia, certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności, aprobat technicznych materiałów i wyrobów zastosowanych do wykonania obiektu, 

sprawdzenie zastosowanych systemów zabezpieczających z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach nawiązania gwarantujemy usprawnienie procedury odbioru przez:
skompletowanie dokumentów niezbędne do odbioru,
skontrolowanie obiekt przed odbiorem,
wyposażenie obierku w niezbędny wymagany przepisami sprzęt gaśniczy,
oznakowanie obiektu znakami ewakuacji i znakami ochrony przeciwpożarowej,
 uczestnictwo w kontroli przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.
Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. charakterystyki obiektu, charakterystyki profilu prowadzonej działalności oraz lokalizacji.


Konserwacja, legalizacja oraz dystrybucja gaśnic

Podstawa prawna
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

Opis usługi
Przeglądy gaśnic należy wykonywać raz w roku, lub częściej jeśli producent przewidział krótszy okres ważności w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia. Okres ważności przeglądu jest również uzależniony od środowiska w jakim znajduje się gaśnica, np. występowanie szkodliwej atmosfery.
Czym jest legalizacja gaśnic?
Legalizacja gaśnic to nic innego jak regularne kontrole, a więc cykliczne (coroczne) przeglądy w autoryzowanym punkcie ochrony przeciwpożarowej. Takie działanie ma na celu potwierdzenie, że sprzęt jest sprawny i w przypadku zagrożenia, zadziała zgodnie z zapewnieniami producenta. Cały proces związany z okresową konserwacją gaśnic jest prosty i szybki, jednak wymaga wizyty u uprawnionego specjalisty.
Gdy podczas badania okaże się, że gaśnica jest uszkodzona zabieramy ją ze sobą do warsztatu, celem naprawy i w takim przypadku zapewniamy gaśnice zastępcze.
Sprawność urządzeń jest zatwierdzana opatrzeniem jej w odpowiednią naklejkę.
Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od ilości, typu gaśnic oraz lokalizacji obiektu.

 

Pomiary wydajności hydrantów

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690: zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461).
Norma PN-EN 671 Stałe urządzenia gaśnicze

Opis usługi
Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych. Raz na rok należy sprawdzić:

ciśnienie na zaworze hydrantowym,
stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego,
czy prądownica jest właściwego typu, 
czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne,
wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy.

Raz na pięć lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.
Badania hydrantów przeprowadzamy przy użyciu specjalistycznego sprzętu Hydro-Test, który posiada aktualne świadectwo wzorcowania producenta. Urządzenie służy do sprawdzania hydrantów wewnętrznych DN25, DN52 i dodatkowo hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100 i DN 150.

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od ilości, typu hydrantów (zaworów) oraz ich lokalizacji.

 

PAMIĘTAJ!!!

Bądź gotowy do kontroli przeprowadzanej przez Państwową Straż Pożarną.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe