Szkolenia i kursy zawodowe

Jesteś tu:

 

Pierwsza pomoc

Opis szkolenia
Szkolenie skierowane dla wszystkich zainteresowanych ale przede wszystkim dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie i odpowiedzialnych za działania ratownicze na terenie firmy.

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy  jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych wymaganych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która nagle zachorowała lub odniosła obrażenia wyniku wypadku.

Często doznane urazy zagrażają bezpośrednio życiu osoby poszkodowanej, dlatego tak ważne jest natychmiastowe udzielenie pomocy nie czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego.

 

Organizacja szkolenia
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy prowadzone jest zgodnie z wymogami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz z najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy - z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują certyfikaty, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć taką osobę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 209 1 § 3 KP). Zgodnie z zaleceniami na dziesięciu pracujących powinna przypadać co najmniej jedna osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna
Zgodnie z przepisami dyrektywy 89/391/EWG i w świetle ustawy z dnia 28.11.2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz 1460 art.209) wszystkie instytucje publiczne i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na jej terenie – klientom, zwiedzającym.

Na dziesięciu pracujących powinna przypadać co najmniej jedna osoba przeszkolona oraz wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Szkolenie PPOŻ


Szkolenie PPOŻ dla pracowników i pracodawców

Opis szkolenia
Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej skierowane jest dla wszystkich pracowników i pracodawców.

Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla wszystkich grup pracowników, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP i PPOŻ. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt PPOŻ.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia PPOŻ. 

Tematyka szkoleń obejmuje:

• organizację ochrony przeciwpożarowej,

• obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

• zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

• wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

• przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia,

• sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

• zasady ewakuacji ludzi i mienia,

• zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoż.

Czas trwania szkolenia: 4h (po 45 min)

Podstawa prawna
Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 2071. § 1. 3 K.P.).

 

 

Szkolenia dla hakowych i sygnalistów

Opis szkolenia

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego prowadzimy również szkolenia dla hakowych – sygnalistów.

Pracownik po odbyciu szkolenia będzie posiadał właściwą wiedzę i kompetencję w zakresie prowadzenia prac z użyciem urządzeń dźwigowych, żurawi, suwnic itp. w magazynach, halach produkcyjnych oraz na placach budów.

W trakcie szkolenia pracownik zostanie zapoznany z wiedzą na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku sygnalisty-hakowego, zostanie przeszkolony z prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia ładunku przed transportem, doboru zawiesi i innego oprzyrządowania w zależności od rodzaju transportu i ładunku oraz używania prawidłowych sygnałów niezbędnych do komunikacji między hakowym-sygnalistą, a operatorem. 

Pracownik będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie metod prawidłowego podwieszenia ładunku i jego prowadzenia, dodatkowo zostanie przeszkolony z oceny zagrożeń i ochrony przed nimi.

Odnośnie do pracownika odpowiedzialnego za zawieszanie ładunku na haku dźwigu, suwnicy, żurawia, itp. urządzeń nie ma określonych wymagań prawnych, niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, pracownik wykonujący te czynności powinien:
- znać zasady bezpiecznej pracy w zakresie transportu pionowego materiałów;
- znać zasady bezpiecznego stosowania zawiesi linowych i łańcuchowych oraz innych urządzeń pomocniczych (trawersy, drążki dystansowe, linki naprowadzające);
- opanować umiejętność porozumiewania się umownymi znakami z operatorem żurawia lub suwnicy określonymi w rozdziale 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Szkolenia z organizacji prac na wysokości

Opis szkolenia
Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Każdy przedsiębiorca budowlany (pracodawca), realizujący prace szczególnie niebezpieczne, ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz tych prac występujących w jego zakładzie pracy.
Szkolenie dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas pracy na wysokości. Szkolenie polecamy dla osób pracujących na wysokości w zmiennym otoczeniu bez wyznaczonych punktów asekuracji lub wykonujących różne prace serwisowe np. instalacje telekomunikacyjne, energetyczne, solarne i fotowoltaiczne. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które w przeszłości nie odbyły podobnego szkolenia wysokościowego lub odbyły je w przeszłości i zalecane jest odświeżenie wiadomości.

Szkolenia z Dostępu Budowlanego - Statystycznie najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy na wysokości jest błąd ludzki. Dlatego tak ważne jest właściwe przeszkolenie kadr w tym zakresie. Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu użytkowania ŚOI, zasad bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości – Dostęp Budowlany oraz z planowania i prowadzenia ewakuacji z wysokości. Nasza kadra instruktorów posiada rozległą wiedzę teoretyczną w tych dziedzinach popartą bardzo bogatym doświadczeniem praktycznym.

Organizacja pracy na wysokości:
Ze względu na to, że jest to praca szczególnie niebezpieczna, podlega ona konkretnym zasadom jej organizacji.
Cześć z nich została określona w przepisach i są to:

- wyznaczenie osób, które będą prowadziły bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości,

- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających,

- zapewnienie pracownikom instruktażu o konkretnych wymaganiach.

 

Podstawy prawne:

§105 – 110 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późn. zm.

§15.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) z późn. zm.

 

Po zakończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje certyfikat odbycia szkolenia potwierdzający nabycie umiejętności omawianych na kursie.

 

Szkolenia z organizacji prac w ograniczonej przestrzeni

Opis szkolenia

          Prace w ograniczonej przestrzeni zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z czym na realizujących pracę z tej grupy, prawo nakłada szereg obowiązków jakie należy spełnić, żeby zagwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa. Do uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kluczowa jest wiedza, która dostarczana jest w prosty i jasny sposób uczestnikom. Szkolenie porusza najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem, dzięki czemu podnosi poziom wiedzy uczestników i przygotowuje ich w zakresie rozpoznawania, kontrolowania i skutecznej eliminacji zagrożeń. Szkolenie polecane jest w szczególności osobą nowym nie posiadającym doświadczenia w tej branży, jak i również osobą z wieloletnim stażem, w celu ugruntowania wiedzy i poznania aktualnych systemów zapewniających bezpieczeństwo
i  ułatwiających pracę. 

Organizacja pracy:

Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać m.in. o:
- uzyskaniu pisemnego pozwolenia,
- zastosowaniu środków zabezpieczających,
- przeprowadzeniu instruktarzu,
- sprawdzeniu i monitorowaniu atmosfery miejsca pracy.

Kluczowych punktów właściwej organizacji pracy jest znacznie więcej dlatego pamiętaj, że wiedza jest podstawą bezpieczeństwa i należy się dokształcać.

 

Podstawy prawne:

§85-90 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
§15.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) z późn. zm.

 

Po zakończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje certyfikat odbycia szkolenia potwierdzający nabycie umiejętności omawianych na kursie.

 

 

Szkolenie dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Opis szkolenia
Szkolenie dla skierowane jest do kandydatów na kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.
Szkolenie zawiera takie elementy jak:
- dokumentacja wycieczki,
- zasady organizacji wycieczek i imprez,
- szkolnych,
- pierwsza pomoc,
- zalecane normy bezpieczeństwa,
- przeciwwskazania,
- karta wycieczki (imprezy).

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 25 maja 2018 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER