E-learning okresowe dla służby bhp

Jesteś tu:

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby w formie samokształcenia kierowanego

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning BHP).
 

Opis szkolenia 

Szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby muszą odbyć:

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby BHP (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

- pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP w firmie.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących BHP,

- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

- pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan BHP, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu BHP, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

 

Organizacja szkolenia

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, celem aktualizacji i uzupełniania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały otrzymują państwo w wersji elektronicznej, należy się z nimi zapoznać oraz przyswoić wiedzę w nich zawartą. Na koniec szkolenia wypełniany jest test sprawdzający wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin ważności szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

 
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro