Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących

Jesteś tu:

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami


Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:

- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Cel kształcenia uczestników
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Tematyka szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw UE, konwencji MOP):

a) Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) Problemy w związku z interpretacją niektórych przepisów.

 1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.

 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin ważności szkolenia
Okresowe szkolenie BHP jest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Czas trwania szkolenia:  16h (po 45min.)

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

 

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER