Okresowe dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP

Jesteś tu:

Szkolenie  okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP


Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,

- organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

- metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.


Tematyka szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

- źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,

- ochrona pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,

- szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,

- system oceny zgodności wyrobów z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- nadzór i kontrola warunków pracy.

 1. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna).

 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

- zagrożenia wypadkowe,

- hałas i drgania mechaniczne,

- szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

- czynniki biologiczne,

- promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

- pola elektromagnetyczne,

- energia elektryczna i elektryczność statyczna,

- mikroklimat środowiska pracy,

- oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

- zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

- zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów.

 1. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

 2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

 3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 4. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka.

 5. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.

 6. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP.

 7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla pracowników z grupy inżynieryjno-technicznej, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Termin ważności szkolenia
Okresowe szkolenie BHP jest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Czas trwania szkolenia: 64h (po 45 min)

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe