Okresowe dla pracowników administracyjny-biurowych

Jesteś tu:

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych


Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

  1. Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

  2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  3. Ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

  4. Postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Tematyka szkolenia

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

- praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

- profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

  1. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

  2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

  3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

 

Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla pracowników administracyjno-biurowych, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin ważności szkolenia
Szkolenie jest ważne przez 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Czas trwania szkolenia: 8h (po 45min)

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe