Okresowe dla pracowników inż-tech

Jesteś tu:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

 

Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności organizatorów produkcji, projektantów, technologów, konstruktorów, inżynierów.

Cel kształcenia uczestników:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Tematyka szkolenia

  1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nadzoru i kontroli warunków pracy,

- problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

  1. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

  2. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

  3. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

  4. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

  5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla pracowników z grupy inżynieryjno-technicznej, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin ważności szkolenia
Okresowe szkolenie BHP jest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Czas trwania szkolenia:  16h (po 45min.)

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

 

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe