Szkolenia wstępne - instruktaż ogólny

Jesteś tu:

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Opis szkolenia i kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od wymiaru etatu,
a także stażu pracy u innych pracodawców. W szczególności szkolenie wstępne BHP muszą ukończyć:
- nowo zatrudniani pracownicy,
- studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
- uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Cel kształcenia uczestników:
- zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy,
- zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami ochrony ppoż,
- zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy, które określone zostały w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy,
- zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


Tematyka szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

 8. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

 9. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Organizacja szkolenia

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu, według programów opracowanych dla grupy stanowisk, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż. Organizator szkolenia wydaje uczestnikowi kartę szkolenia wstępnego, zgodną ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne:

 - dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 6 miesięcy

 - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych 12 miesięcy

 •  

Po upływie terminu, pracownik musi odbyć okresowe szkolenie BHP. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracodawców i osób kierujących pracownikami, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych  szkolenie okresowe może zostać przeprowadzone w formie szkolenia stacjonarnego lub w formie samokształcenia kierowanego przez internet (e-learning). Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mogą uczestniczyć wyłącznie w szkoleniach okresowych BHP zorganizowanych w formie stacjonarnej.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne (po 45 min)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe