Aktualności

Jesteś tu:

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami:

PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?
27.01.2023

PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został przedłużony do 31 marca 2023 r., co świadczy o tym, że pracodawcy w dalszym ciągu mogą stosować rozwiązania dot. prawa pracy w związku z epidemią COVID-19.

Aspekty, które pozostają niezmienne w tej kwestii to m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużone terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

 

Przybliżając obowiązujące przepisy i tłumacząc z polskiego, na nasze – BHP-owskie :)

Szkolenia wstępne BHP (art. 12e ust. 1 ustawy o COVID-19)

W dalszym ciągu mamy możliwość przeprowadzania, jak i odbywania szkoleń wstępnych BHP w całości online. Wyjątek stanowi tutaj instruktaż stanowiskowy: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Należy pamiętać, że powyższe zasady obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii COVID-19.

 

Szkolenia okresowe BHP (art. 12e ust. 2 ustawy o COVID-19)

W tym przypadku ważną informacją jest, że jeżeli termin szkolenia okresowego BHP wypada: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bądź w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, odbycie takiego szkolenia przenosimy na czas po zakończeniu epidemii.

Ważne jest to, aby nie zamieszać się zbytnio w terminach, ponieważ szkolenia te należy wykonać maksymalnie w przeciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

 

Wstępne badania lekarskie (art. 12a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19)

Wobec stanu zagrożenia epidemicznego, nastąpiło zawieszenie obowiązku wykonania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych, jednak nie na wszystkich stanowiskach. Zawieszenie to obowiązuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy, innych niż administracyjno-biurowe, jednak tylko w przypadku, gdy te osoby są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na analogiczne stanowisk. Ponowne zatrudnienie musi mieć miejsce w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Mogą to być również osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy.

Uwaga! Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych!

Powyższe zasady również obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 

Okresowe badania lekarskie (art. 12a ust. 1 ustawy o COVID-19)

W związku z COVID-19, zawiesza się również obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.

Ma to swoje zastosowanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, a także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub odwołanie stanu epidemii. Po tym czasie, należy podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków związanych z okresowymi badaniami lekarskimi w okresie nie dłuższym, niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

Praca zdalna (art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19)

W celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, np. biurem.

Przepis ten ma zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

czytaj więcej
Praca zdalna
27.01.2023

Praca zdalna "od kuchni"

 

Praca zdalna na polecenie

Pracodawca może wydać Ci polecenie przejścia na pracę zdalną, jednak będzie mogła ona odbywać się tylko w tych dwóch przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika, nie jest czasowo możliwe, z powodu działania siły wyższej.

Aby pracownik mógł być skierowany na pracę zdalną musi jednak złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe, jak i zarówno techniczne do wykonywania takiej pracy.  W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Odwołanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę musi nastąpić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem!

 

Kto nie może wykonywać pracy zdalnej?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, w przypadku, gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj danej pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca powinien poinformować pracownika w formie papierowej, bądź elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dot. pracy zdalnej przez pracownika.

Praca zdalna nie obejmuje również prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

 

Kto może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Praca zdalna, a właściwie sam wniosek o nią, MUSI być zaakceptowany, w kilku określonych przypadkach. Dzieje się tak m.in., gdy składa go:

 • pracownica w ciąży,
 • pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy w pracy zdalnej obowiązują jakieś zasady?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u danego pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – dzieje się to w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Porozumienie to powinno zwierać określone elementy. Są to:

 • określenie grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na danym stanowisku pracy;
 • zasady kontroli wykonywania pracy pracownika przebywającego na pracy zdalnej;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych sprzętów.

Pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty pracy zdalnej pracownika!

Ustawa mówi w tym przypadku o zapewnieniu niezbędnych narzędzi pracy, ich instalację, serwis, konserwację, a nawet koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

czytaj więcej
Zmiany, zmiany.. - nowa lokalizacja KNS PARTNER
19.10.2022

Zmiany, zmiany.. - nowa lokalizacja KNS PARTNER

Im bardziej zwiększa się liczba osób w zespole, tym większa potrzebna jest przestrzeń do pracy.

My lubimy otaczać się wartościowymi ludźmi, którzy swoją charyzmą, wiedzą i zacięciem zarówno do pracy jak i do życia budują KNS PARTNER.

A więc tak jak my rozwijamy się i zmieniamy, tak też zmienia się nasza przestrzeń. Nasza nowa lokalizacja to ul. Stoczniowa 77. Dalej we Wrocławiu, jednak zdecydowanie z powiewem świeżości i inspiracji do jeszcze większych projektów.

Zespół KNS PARTNER Sp. z o.o.

czytaj więcej
BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
08.06.2022

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych

Dzisiaj coś dla tych, którzy połowę swojego życia spędzają w biurze. Pracownicy administracyjno-biurowi - czy wystarczająco dbamy o ich bezpieczeństwo?Liczby nie kłamią..Uogólniając - pracujemy 40 godzin tygodniowo – między 20. a 65. rokiem życia, odliczając przy tym urlop wypoczynkowy, praca to około 90 360 godzin naszego życia!Biuro wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem do pracy. W końcu, co może nam się stać przy obsłudze drukarki, przygotowaniu dokumentacji, czy po prostu pracy siedzącej?Co więc tak naprawdę jest nam niezbędne, aby bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze mogła być na najwyższym poziomie?Większość pomyśli, że w biurze powinna się znaleźć jedynie apteczka i gaśnica. Jakże można się pomylić!Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. – biuro również musi spełniać określone wymagania.Rozważmy pierwszą możliwość, którą pracodawca mógłby chcieć wprowadzić w Waszym miejscu pracy – kameralne warunki pracy: Tutaj wspaniale sprawdzi się podział na boksy za pomocą ścianek działowych. Musimy jednak pamiętać, aby ścianki były stworzone z materiału odpornego na rozbicie lub zostały tak osłonięte, aby w razie rozbicia pracownik nie zetknął się ze ścianą i nie został zraniony.Numer dwa – temperatura w biurze: Wentylacja i ogrzewanie – w pomieszczeniach biurowych pracownicy muszą mieć zapewnioną temperaturę co najmniej 18 stopni Celsjusza. Przepisy nie wskazują maksymalnej temperatury, jaka powinna być w pomieszczeniu, jednak należy pamiętać o zabezpieczenia biura przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze konwekcji, promieniowania czy przewodzenia.To tylko wierzchołek góry lodowej. Nie musisz wiedzieć wszystkiego – przychodzimy z pomocą!Jesteś pracodawcą i chciałbyś zweryfikować warunki w swoim biurze? Doradzimy, przeprowadzimy audyt BHP, pomożemy!Napisz do nas na biuro@knspartner.pl – wszystkie szczegóły przedstawimy w zwrotnym mailu oraz postaramy się ustalić jak z Twojego biura – stworzyć bezpieczne miejsce dla Twoich pracowników.

czytaj więcej
Rozwijamy się dla was - jesteśmy online!
29.03.2022

Rozwijamy się dla was - jesteśmy online!

Rozwijamy się dla was! Szkolenia online z zakresu BHP nigdy nie były prostsze i przyjemniejsze. Nawiązaliśmy współpracę z platformą szkoleniową Moodle, która jest jedną z najlepszych i najpopularniejszych w tej kategorii. Na platformie znajdują się nasze autorskie szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, że wspomniana platforma jest łatwa, przejrzysta i intuicyjna, uczestnik szkolenia nie będzie miał problemu z jej sprawną obsługą oraz zapoznaniem się z poszczególnymi modułami szkolenia. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług szkoleniowych napisz do nas na biuro@knspartner.pl, w celu omówienia wszelkich szczegółów.   Jak to działa? Aby pracownik mógł odbyć szkolenie w formie online za pośrednictwem platformy, potrzebne są informacje takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Użytkownik zostaje dodany do platformy oraz przydzielony do odpowiedniej grupy szkoleniowej. Po zalogowaniu się na platformie, po lewej stronie, pod naszym logo należy wejść w zakładkę „Kursy” oraz wybrać szkolenie, który odpowiada stanowisku pracownika. Następnie ukaże się strona z kwestionariuszem, prezentacjami oraz pytaniami testowymi. W kwestionariuszu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Podane informacje ułatwią nam późniejsze przygotowanie zaświadczeń o ukończonym szkoleniu. Po ukończeniu całego kursu, można zamknąć platformę szkoleniową. Aktualnie, dostosowując się do sytuacji na świecie związanej z wirusem COVID-19, działamy w większości zdalnie, co umożliwia bezkontaktowe i sprawne  przeprowadzenie szkoleń. Na życzenie klienta przeprowadzamy również szkolenia stacjonarne. Programy naszych szkoleń są konsultowane z praktykami w swojej dziedzinie oraz dydaktykami z wieloletnim stażem, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania szkoleń. Pozostajemy także w stałej współpracy z czynnymi strażakami i ratownikami medycznymi.

czytaj więcej
Środki ochrony indywidualnej
28.02.2022

Środki ochrony indywidualnej

Czy można dopuścić do pracy bez odzieży roboczej i obuwia roboczego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie?Sprawdźmy, co mówią o tym przepisy.. Mała podpowiedź od nas: Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli do wykonywania pracy są niezbędne środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, strony przed rozpoczęciem współpracy w ramach umowy zlecenia powinny uwzględnić sposób ich zapewnienia. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.: ,,Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę." Organizacja bezpiecznych warunków pracy może również uwzględniać wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą (jeśli to wynika z zagrożeń na danym stanowisku pracy). Warto zatem, aby umowa zlecenie zawierała wszystkie uregulowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie zawsze pracodawca (lub przedsiębiorca nie będący pracodawcą organizujący pracę samozatrudnionym).

czytaj więcej
Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
14.01.2022

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Pracodawcy bez względu na to jaką ilość pracowników zatrudniają, w świetle obowiązujących przepisów muszą zadbać o zorganizowanie okresowych szkoleń BHP.
 
Jedną z ważniejszych grup są pracownicy wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych, gdyż powinni być oni świadomi tego, jakie zagrożenia mogą pojawić się podczas wykonywania pracy i jak im zapobiegać, a także jakie działania trzeba podejmować w razie wystąpienia takiej sytuacji.
 
Tutaj dowiesz się więcej! Zapraszamy do przeczytania naszego kolejnego artykułu ????‍????
 
 
 
 

 

czytaj więcej
Szkolenie okresowe BHP pracodawców - co obejmuje?
04.01.2022

Szkolenie okresowe BHP pracodawców - co obejmuje?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem.
Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Wam, co obejmuje okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Jeżeli prowadzisz firmę to ciąży na Tobie obowiązek organizowania dla pracowników okresowych szkoleń BHP, dowiedz się więcej!
 
czytaj więcej
Szkolenie BHP dla nauczycieli
03.11.2021

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP - czy jako nauczyciel powinieneś je mieć

Podsyłamy kilka podpowiedzi

 

Szkolenie wstępne jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, podobnie, jak w większości grup zawodowych

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat!

Przykładowy program szkolenia dla nauczycieli:

 • Choroby zawodowe nauczycieli,
 • Wypadki uczniów,
 • Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych,
 • Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów i zasad BHP,
 • Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP,
 • Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole,
 • Elementy pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.
czytaj więcej
Kolory hełmów na budowie - czy mają znaczenie?
29.09.2021

Kolory hełmów na budowie - czy mają znaczenie?

Hełm pełni nie tylko funkcję ochronną. Jego odpowiednio przydzielony kolor w łatwy oraz intuicyjny sposób pozwala odróżnić poszczególne osoby oraz ich funkcje, które pełnią na placu budowy. Żadne przepisy nie precyzują jednak odpowiednich kolorów hełmów, które powinny zostać przydzielone. Zwykle kwestię tę regulują przepisy wewnętrzne konkretnego zakładu pracy. Niemniej jednak, warto wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 4 ust. 1 i 2), a także o rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi regulacjami, noszenie hełmu na placu budowy przez osoby na niej przebywające jest obligatoryjne, a brak hełmu na głowie podczas kontroli (np. PIP-u), skutkuje nałożeniem na pracodawcę kary w wysokości min. 1000 zł.   Co więc oznaczają konkretne kolory? Spieszymy z odpowiedzią! Uniwersalne kolory hełmów na budowie to kolor żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony, pomarańczowy oraz czarny. Kolorami tymi zwykle określa się stanowisko i funkcję osoby, która nosi dany hełm. kask czarny – inspektor nadzoru autorskiego lub architekt, kask zielony – pracownik BHP, kask pomarańczowy – geodeta, kask czerwony – praktykant, stażysta lub gość, kask żółty – pracownik fizyczny, kask niebieski – elektryk, operator maszyn, energetyk lub osoba, która pracuje na wysokościach, kask biały – inspektor nadzoru, inżynierowie (w tym inżynier budowy) oraz kierownik budowy. Jest to tym istotniejsze, im prace budowlane prowadzone są w cięższych warunkach atmosferycznych lub lokalizacyjnych. Poza tym, dzięki zróżnicowanym i zdefiniowanym kolorom kasków na budowie możliwe jest zachowanie większego poziomu bezpieczeństwa – np. poprzez zwiększoną uwagę pracowników budowy na osoby noszące kaski czerwone, czyli kaski przeznaczone dla gości, stażystów lub praktykantów.

czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro