E-learning okresowe dla administracyjno-biurowych

Jesteś tu:

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanego

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e- learning BHP).
 

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

- ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,

- postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Tematyka szkolenia

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

- praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

- profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

  1. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

  2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

  3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

 

Organizacja szkolenia

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, celem aktualizacji i uzupełniania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały otrzymują państwo w wersji elektronicznej, należy się z nimi zapoznać oraz przyswoić wiedzę w nich zawartą. Na koniec szkolenia wypełniany jest test sprawdzający wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne przez 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

 
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro