E-learning okresowe dla kierowników i pracodawców

Jesteś tu:

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e- learning BHP).

 

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Cel kształcenia uczestników:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Tematyka szkolenia

  1. Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw UE, konwencji MOP):

a) Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) Problemy w związku z interpretacją niektórych przepisów,

  1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

  2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

  3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.

  4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

  5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

  7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Organizacja szkolenia

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, celem aktualizacji i uzupełniania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały otrzymują państwo w wersji elektronicznej, należy się z nimi zapoznać oraz przyswoić wiedzę w nich zawartą. Na koniec szkolenia wypełniany jest test sprawdzający wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin ważności szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

 
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro